بررسی وضعیت فعلی و مطلوب سازوکارهای تأمین منابع مالی آموزش و پرورش

,وضعیت فعلی _ منابع تخصیص یافته و قابل تخصیص، منابع جدید نحوه هزینه کرد راههای تامین منابع شامل تامین منابع جدید مالی، تخصیص مجدد منابع دولتی و کاربرد صحیح منابع در آموزش و پرورش

مسائل و چالش های مشارکت جامعه در آموزش و پرورش

در کشور ما فعالیت¬های مختلفی در جهت مشارکت مردم در آموزش و پرورش انجام شده است که شروع آن به اواسط دهه¬ی ۶۰ بر می¬گردد. به طور کلی در مورد این واگذاری¬ها دیدگاه¬های مختلفی وجود دارد ولی امری که مورد تائید همگان است این است که دولت به تنهایی قادر به افزایش کیفیت و کارآیی مدارس نمی¬باشد و اکثر کارشناسان موضوع مشارکت و مداخله بخش¬های غیردولتی را در اداره مدارس کشور مطرح می¬کنند. هدفی کلی مقاله حاضر بررسی چالش های مشارکت جامعه در آموزش و پرورش ایران است. روش انجام پژوهش به صورت مطالعه مروری بوده است. نتیجه کلی پژوهش حاضر نشانگر آن است که عواملی همچون چالش هاي سیاسی، انتخاب استراتژیک شرکا، برنامه¬ریزي و استراتژي مشارکت، منابع مالی، ابهام در نقش¬ها و مسئولیت¬هاي طرفین مشارکت، عدم ارزشیابی و نظارت ، فقدان نیروي کار ماهر، موانع فکری و نگرشی، موانع ساختاری، موانع مربوط به منابع انسانی در مشارکت جامعه در آموزش و پرورش تاثیرگذار بوده و یا موانعی را در این راستا ایجاد نموده اند.
واژه‌هاي كليدي: آموزش و پرورش، مدارس، جامعه، مشارکت، اقتصاد آموزش و پرورش.

تبيين وضعيت موجود بخش/فرابخش

تبيين وضعيت موجود بخش/فرابخش منبع، سازمان برنامه و بودجه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ الف-۱) آمار دانش آموزان به تفكيك جنسيت، شهري و روستايي، دولتي و غير دولتي و به تفكيك دوره تحصيلي در سال جاري، حدود ۱۲,۹۴۹ هزار نفر دانش آموز در دوره‌هاي تحصيلي


کاربر گرامی

به سایت همایش مدیریت و تامین منابع در آموزش و پرورش خوش آمدید

به اطلاع می رساند کانال تلگرام همایش فعال شده است و به آدرس https://t.me/meduc رجوع نمایید آخرین اخبار همایش علاوه بر وب سایت در این کانال نیز قابل دریافت است .

www.meduc.ir

admin@meduc.ir